Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

coronavirus

Coronavirus
Menu
 

Coronavirus Testing

Pre-registration for Public Testing

It’s best to get testing through your provider, but if you need to use public testing, you can save time in line by visiting coronavirus.dc.gov/register to create a profile from your smartphone, tablet, or computer.

COVID-19 Wireless Emergency Alerts (WEA)

On Wednesday, March 25, 2020, at 8 pm, the District of Columbia issued a Wireless Emergency Alert through FEMA’s Integrated Public Alert and Warning System.

English:
STAY HOME. You have a critical role to play in stopping the spread of COVID-19 in DC. Effective at 10 pm tonight (Wednesday, March 25), the District of Columbia will close all non-essential businesses through Friday, April 24. We are depending on you - be a good neighbor, STAY HOME. For the latest information, visit coronavirus.dc.gov/wea

Spanish (Español)
QUÉDESE EN CASA. Usted juega un papel crucial en detener la propagación del COVID-19 en DC. A partir de esta noche (miércoles 25 de marzo) a las 10:00 p.m. el Distrito de Columbia cerrará todos los negocios no esenciales hasta el viernes 24 de abril. Contamos con usted – sea un buen vecino. Para la información más reciente visite coronavirus.dc.gov/wea

####

The District of Columbia translated the message in the following languages:

Amharic (አማርኛ)
ቤት ይቆዩ። በዲሲ ውስጥ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለማስቆም ወሳኝ ሚና አሎት:: ከዛሬ ማታ 10:00 ሰዓት (እሮብ ማርች 25 ፣2020) ጀምሮ እስከ አርብ አፕሪል፣ 24 ድረስ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ  በጣም አስፈላጊ ያልሆኑ የንግድ ተቇማትን ይዘጋል:: እኛ በእርሶ ላይ እንመካለን - ጥሩ ጎረቤት ይሁኑ ፣ ቤት ይቆዩ:: ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ coronavirus.dc.gov ይጎብኙ።

Chinese (中文)
待在家裡。在阻止特區COVID-19的傳播中,您扮演著重要的角色。今晚10點生效(3月25日,星期三),哥倫比亞特區將在4月24日(星期五)之前關閉所有非必要業務。取決於你-成為好鄰居,待在家裡。

有關最新信息,請訪問 coronavirus.dc.gov

French (Français)
RESTEZ À LA MAISON. Vous avez un rôle essentiel à jouer pour arrêter la propagation du COVID-19 dans le District de Columbia. À compter de 22 heures ce soir (mercredi 25 mars), le District de Columbia fermera toutes les entreprises non essentielles jusqu'au vendredi 24 avril. Nous comptons sur vous - soyez un bon voisin, restez chez vous. Pour les dernières informations, visitez coronavirus.dc.gov.

Korean (한국어)
집에 있으세요. DC 내 코로나19 확산 차단을 위해서는 당신의 역할이 중요합니다. DC 정부는 오늘 (3월 25일 수요일) 밤 10시부터 4월 24일 금요일까지 모든 비 필수 사업체의 영업을 중단할 것입니다. 우리 모두가 당신을 의지합니다. 집에 있으세요. 좋은 이웃이 되어 주세요. 최신 정보 확인:  coronavirus.dc.gov

Vietnamese (Tiếng Việt)
Ở TẠI TRONG NHÀ. Quý vị có vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của vi-rút COVID-19 tại DC. Có hiệu lực từ 10H tối nay (Thứ Tư, 25/3), Chính quyền Thành phố sẽ buộc đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết cho tới ngày Thứ Sáu, 24/4. Tất cả phụ thuộc vào các quý vị - hãy là một hàng xóm có trách nhiệm, Ở TẠI TRONG NHÀ. Để cập nhật thông tin mới nhất, xin truy cập coronavirus.dc.gov